På Tranholmen sköts vatten- och avloppsnät, stigar, belysning med mera genom en samfällighetsförening. Vad som ingår i samfällighetens ansvar har beslutas av Lantmäterimyndigheten vid ett anläggningsbeslut, beslutet hittar du här nedan.

Samtliga fastigheter på Tranholmen är anslutna till samfälligheten och medlemskap är obligatoriskt. Det innebär att alla fastigheter har rätt att nyttja anläggningen men också en skyldighet att underhålla den samt att dela kostnaden för driften med övriga fastigheter.

Samfällighetsföreningens stadgar finns här.

Gemensamhetsanläggning Tranholmen ga:1 Anläggningsbeslut

1. Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av vägar, belysning, bryggor, vatten- och avloppsledningar från fastighetsgräns i Tranholmenssundet till enskild tomts anslutningspunkt, allmänna platsmarker, samlingslokal, brunnar, vinterbro, elmätare, stall, tennisbana, badplats med tillbehör. Anläggningens läge framgår av karta, aktbilaga KA.

2. Deltagande fastigheter: Tranholmen 1:2–1:41, 1:43, 1:45–1:49, 1:51–1:184, 1:189, 1:192, 1:195–1:198, 1:201–1:203. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

3. För anläggningen upplåtes följande utrymme: Hela Tranholmen 1:1, 1:50 och 1:187, del av Tranholmen 1:3, 1:104, och del av Stocksund 2:257.

4. Anläggningen skall vara utförd inom två år efter det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.

Beslut om andelstal
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal. Vattenförbrukning skall i första hand debiteras efter vattenmätare.

I tjänsten

Eva Norén

Förrättningslantmätare