Tranholmens Fastighetsägares Intresseförening

All mark på Tranholmen som inte är privat tomtmark ägs av fastighetsägarföreningen.

Fastighetsägarföreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas, i deras egenskap av fastighetsägare på Tranholmen, intressen. Att verka för att fastighetsägare på Tranholmen iakttar och uppfyller allmänna förpliktelser och ordningsregler, att verka för den allmänna trevnaden på Tranholmen, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, då styrelsen anser så lämpligt, anskaffa sådana förnödenheter, som medlemmarna i egenskap av fastighetsägare kunnat behöva, att förvärva och förvalta fast och lös egendom på Tranholmen.

Det löpande underhållet av föreningens tillgångar handhaves av Tranholmens Samfällighetsförening.

Fastighetsägarföreningens stadgar finns här.