Ordningsregler för Tranholmen

(Uppdaterade vid stämman 16 mars 2022)

1. Fastighetsägaren ansvarar för vatten- och avloppsledningen från anslutningspunkten vid tomtgräns till förbrukningsstället. Mätaren skall vara lättillgänglig för avläsning och inspektion.

2. Trafik med motorfordon på öns vägar och allmänningar får normalt ej förekomma med undantag för snöröjning och renhållning samt föreningens egna fordon. Undantag finns reglerade i avtal med den entreprenör föreningen har avtal med samt kan tillfälligt ges via transportpolicyn.

3. All privat avverkning av träd och buskar på öns allmänningar är förbjuden utan styrelsens medgivande. Det är ej heller tillåtet att ha privata upplag av ved, byggmaterial/byggavfall och dylikt på allmänningarna. Undantag för båtar, vilka skall vara sjösatta mellan midsommar och sista augusti.

4. Utan årsmötets medgivande får privata bryggor ej anläggas vid föreningens allmänningar. Befintliga privatbryggor vid föreningens allmänningar får ej förstoras utan årsmötets medgivande.

5. På öns stigar och allmänningar ska hundar vara kopplade. Hundar får ej vistas på öns badplatser.

7. Bullrande redskap som elverktyg, gräsklippare och liknande ska användas med visad hänsyn till grannar och ej före 08:00 eller efter 20:00 på vardagar eller före 9:00 och efter 18:00 på helger. Borrning för sprängning får ej ske under helger.

8. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för all logistik kring ditt byggmaterial och byggavfall. Det innebär att du även ansvarar för dina hantverkare och hur de hanterar förvaring av byggmateriel och byggavfall. Du har även ansvar för att ditt material/avfall är säkert placerat/tillslutet så att ingen fara för annan kan uppstå under frakt/förvaring. Normalt ska byggmaterial och byggavfall förvaras på den egna tomten och inte på öns allmänningar eller längs stigarna. Prata i god tid med öns entreprenör, eller den som ska transportera ditt material/avfall, så att det samordnas med en båttransport och inte blir stående på ön. På vissa tomter är det väldigt svårt att förvara byggmaterial/avfall. Hör då av dig i god tid till styrelsen för att komma överens om en plats där byggmaterial/avfall kan stå under en begränsad tid utan att det hindrar framkomligheten eller utgör en fara eller olägenhet för andra. Vid helikoptertransport är det bra att berätta för kringboende när transporten kommer ske, gärna också via öns Facebook-grupp.

9. Den huvudsakliga eldplatsen för Tranholmen är i Grottviken. Övriga eldplatser på ön används endast under städdagarna och ansvaras för av respektive tillsyningsman. Endast eldning av torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar är tillåtet. Kommunala regler för eldning måste följas. Tidigast två veckor innan Valborg, vår- och höststäddagarna får eldplatsen i Grottviken fyllas på. Däremellan ska det vara rent och snyggt.