Kommunen ansöker om förlängd liggtid för vinterbron

17 februari, 2023

Styrelsen har kontaktats av Danderyds kommun gällande skolbåten till och från Tranholmen. Tidigare skolskjutsentreprenör har sagt upp avtalet med kommunen. Kommunen har inte tecknat något nytt avtal som kan träda i kraft 15 april, med hänvisning till upphandlingsregler.

Utbildningsnämndens ordförande har nu gett Tekniska kontoret i uppdrag att ansöka om förlängd liggtid för vinterbron, från 15 april till 13 juni.

En sådan åtgärd skulle avvika från detaljplanen och kräver bygglov. Stadsbyggnadskontoret beviljade ett tidsbegränsat bygglov under pandemin med hänvisning till allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen beviljade under pandemin dispens från sjötrafikföreskrifterna som även dessa anger liggtiden för vinterbron.

Samfällighetsföreningen och fastighetsägarföreningen erinrade inför det tidigare beslutet att kommunen inte har ensam rådighet över vinterbron, som utgör en del av gemensamhetsanläggningen Tranholmen ga:1, samt att det oavsett om ett bygglov beviljas krävs ett avtal med fastighetsägaren vid genomförandet av en bygglovspliktig åtgärd.

Styrelsen bevakar frågan och arbetar liksom tidigare utifrån sitt mandat att upprätthålla nuvarande ordning i detaljplan och anläggningsbeslut.

En förlängd liggtid kan också påverka båtklubbarnas verksamhet.