Kallelse till årsstämmor TSF och TFF

23 februari, 2022

Medlemmar i Tranholmens samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägares intresseförening u.p.a. (TFF) kallas till ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: Onsdag 16 mars 2022 kl. 18.00
Plats: Digitalt möte via Zoom

All information om anslutning är publicerad under Mitt Tranholmen.

Medverkan på stämman måste registreras innan stämman öppnar. Registreringen påbörjas 17:00.

Fullmakt från frånvarande delägare måste finnas om fastigheten samägs av flera personer. Samma person får endast företräda en annan fastighet via fullmakt. För omröstning i TFF gäller även att ombud ska vara föreningsmedlem eller make/sambo till föreningsmedlem. Mall för fullmakt finns under Mitt Tranholmen.

Notera att eventuella fullmakter ska mailas till styrelsen senast 15 mars.

Stämmorna i båda föreningarna kommer att hållas efter varandra. Nedan följer respektive stämmas dagordning. Till TSF har inte inkommit någon motion. Till TFF har tre motioner inlämnats.

Dagordning TSF

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisorer
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Paus

Dagordning TFF

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 13. Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår
 14. Bestämmande av årsavgift
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av föreningsordförande
 17. Val av revisorer och suppleant
 18. Val av klubbmästare och suppleant
 19. Övriga ärenden

Samtliga handlingar som rör bägge stämmor publiceras under Mitt Tranholmen, inloggning med BankID.

Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, valberedningens förslag till styrelser 2022, mall för fullmakt m.m. finns att ta del av via webbplatsen senast från och med den 2 mars.

Medlem som inte har svenskt BankID kan från 2 mars maila styrelsen.tranholmen@gmail.com för att få handlingarna tillsända.

Styrelsen vill också uppmana alla att se över sina kontaktuppgifter under Mitt Tranholmen.

Väl mött den 16 mars!

/ Styrelsen