Åtgärder vid Grottvikens eldplats p.g.a. akuttoxiska halter av arsenik

17 juni, 2024

Samfällighetens styrelse har nu mottagit ett föreläggande från Danderyds kommun om att utföra åtgärder gällande eldplatsen i Grottviken. Provtagningar visar halter av bl a arsenik och bly på nivåer som är farliga för människor och djur att komma i kontakt med.

Kommunen kräver omedelbar avgränsning av området och ytterligare åtgärder kommer att krävas efter vidare utredning. Ett stängsel kommer att sättas upp kring området inom kort. Till dess uppmanar vi alla att vara mycket försiktiga och uppmärksamma sina barn och grannar om faran med att vidröra/förtära marken, vilket kan ha allvarliga konsekvenser. De akuttoxiska halterna av arsenik motsvarar att ett barn på 10 kg får i sig 5 g jord och då riskerar att få akuta symptom på hjärtat, centrala nervsystemet, lever, njure och blodsystem.

Styrelsen fortsätter, i dialog med kommunen, med utredningarna och information kommer att uppdateras här på webbsidan löpande.